Loading...

Essential TOEFL vocabulary

Essential Words For The Toefl là bộ từ vựng Toefl được Vocab.vn thiết kế đặc biệt dành cho các bạn sinh viên ESL chuẩn bị thi Toefl. Bộ từ vựng Toefl cần thiết này bao gồm 30 chủ đề với 449 từ vựng, tham gia khóa học người học sẽ trải qua 7 game đã được Vocab thiết kế dựa trên phương pháp ghi nhớ từ vựng A.I.R giúp người học nhanh chóng ghi nhớ từ vựng một cách nhanh và lâu nhất.
Miễn phí

Create by VOCAB
Chia sẻ khóa học.

30 Chủ đề (448 từ vựng)

1 Lesson 1

15 từ vựng liên quan đến Lesson 1 của giáo trình Essential words for the TOEFL

2 Lesson 2

15 từ vựng liên quan đến Lesson 2 của giáo trình Essential words for the TOEFL

3 Lesson 3

15 từ vựng liên quan đến Lesson 3 của giáo trình Essential words for the TOEFL

4 Lesson 4

15 từ vựng liên quan đến Lesson 4 của giáo trình Essential words for the TOEFL

5 Lesson 5

15 từ vựng liên quan đến Lesson 5 của giáo trình Essential words for the TOEFL

6 Lesson 6

15 từ vựng liên quan đến Lesson 6 của giáo trình Essential words for the TOEFL

7 Lesson 7

15 từ vựng liên quan đến Lesson 7 của giáo trình Essential words for the TOEFL

8 Lesson 8

15 từ vựng liên quan đến Lesson 8 của giáo trình Essential words for the TOEFL

9 Lesson 9

15 từ vựng liên quan đến Lesson 9 của giáo trình Essential words for the TOEFL

10 Lesson 10

15 từ vựng liên quan đến Lesson 10 của giáo trình Essential words for the TOEFL

11 Lesson 11

15 từ vựng liên quan đến Lesson 11 của giáo trình Essential words for the TOEFL

12 Lesson 12

15 từ vựng liên quan đến Lesson 12 của giáo trình Essential words for the TOEFL

13 Lesson 13

15 từ vựng liên quan đến Lesson 13 của giáo trình Essential words for the TOEFL

14 Lesson 14

15 từ vựng liên quan đến Lesson 14 của giáo trình Essential words for the TOEFL

15 Lesson 15

15 từ vựng liên quan đến Lesson 15 của giáo trình Essential words for the TOEFL

16 Lesson 16

15 từ vựng liên quan đến Lesson 16 của giáo trình Essential words for the TOEFL

17 Lesson 17

15 từ vựng liên quan đến Lesson 17 của giáo trình Essential words for the TOEFL

18 Lesson 18

15 từ vựng liên quan đến Lesson 18 của giáo trình Essential words for the TOEFL

19 Lesson 19

15 từ vựng liên quan đến Lesson 19 của giáo trình Essential words for the TOEFL

20 Lesson 20

15 từ vựng liên quan đến Lesson 20 của giáo trình Essential words for the TOEFL

21 Lesson 21

15 từ vựng liên quan đến Lesson 21 của giáo trình Essential words for the TOEFL

22 Lesson 22

15 từ vựng liên quan đến Lesson 22 của giáo trình Essential words for the TOEFL

23 Lesson 23

15 từ vựng liên quan đến Lesson 23 của giáo trình Essential words for the TOEFL

24 Lesson 24

15 từ vựng liên quan đến Lesson 24 của giáo trình Essential words for the TOEFL

25 Lesson 25

15 từ vựng liên quan đến Lesson 25 của giáo trình Essential words for the TOEFL

26 Lesson 26

15 từ vựng liên quan đến Lesson 26 của giáo trình Essential words for the TOEFL

27 Lesson 27

15 từ vựng liên quan đến Lesson 27 của giáo trình Essential words for the TOEFL

28 Lesson 28

15 từ vựng liên quan đến Lesson 28 của giáo trình Essential words for the TOEFL

29 Lesson 29

15 từ vựng liên quan đến Lesson 29 của giáo trình Essential words for the TOEFL

30 Lesson 30

15 từ vựng liên quan đến Lesson 30 của giáo trình Essential words for the TOEFL

×

Vocab sẽ hoạt động tốt trên thiết bị của bạn.

50,000+ 5-star ratings

Continue
Continue in browser